Servis a podpora

Autorizovaný záruční a pozáruční servis pro Českou a Slovenskou republiku zajišťují společnosti CHIRONAX ESTRAL spol. s r. o. a pro níže uvedené přístroje:

Výrobce Trophy: Irix, Elitys, TrophyPan, OS1000, Odontorama, RVG UI, RVG 4, RVG 3, STV ...
Výrobce Kodak Dental Systems: Kodak 2000, Kodak 2100,Kodak 2200,Kodak 8000, Kodak 9000, RVG 5000, RVG 5100, RVG 6000, RVG 6100, RVG 6500, Kodak 1000...
Výrobce Carestream Dental: CS 2100,CS 2200,CS 8100, CS 8100SC, CS 8100 3D, CS 8200 3D, CS 9000, CS 9300, CS 9600, CS 7600, CS 7200, RVG 5100, RVG 5200, RVG 6100, RVG 6200, RVG 6500, CS 1200, CS 1500, CS 1600...

Společnosti CHIRONAX ESTRAL spol. s r. o. disponují servisními techniky pravidelně školenými přímo u výrobce. Všichni technici jsou ve spojení s dispečerem prostřednictvím mobilní a elektronické komunikace.

Připravili jsme pro Vás malý výčet toho, co by mělo Vaše pracoviště splňovat, a s čím Vám můžeme pomoci.

1) Periodická bezpečnostně technická kontrola zdravotnického prostředku (PBTK, BTK) – ověření souladu funkce a bezpečnosti s požadavky českých technických norem a požadavky a stanovenými parametry výrobce. Kontrola se provádí jednou ročně, nejpozději do 12 měsíců od poslední kontroly, v souladu s § 44 - § 46, zák. 375/2022 Sb., zákon o zdravotnických prostředcích, ve znění pozdějších předpisů. Rozsah kontroly stanovuje výrobce, nebo autorizovaný distributor či servisní organizace. Provádět je smí autorizovaná organizace výrobcem, registrována u Státního ústavu pro kontrolu léčiv, tedy firma, která má přímou vazbu na výrobce, je od něj smluvně nebo certifikátem pověřena k servisní činnosti, a má jeho technickou podporu. Servisní technici jsou potom pravidelně školeni výrobcem a mají k dispozici informace o všech změnách hardware a software. Tato zkouška je sledována Státním ústavem pro kontrolu léčiv.

2) Elektrická revize – zkouška elektrické bezpečnosti přístroje v souladu s § 47, zák. 375/2022 Sb., zákon o zdravotnických prostředcích, ve znění pozdějších předpisů, ČSN 33 2140 „Elektrický rozvod v místnostech pro lékařské účely“ a ČSN EN 60601 „Zdravotnické elektrické přístroje“ – Část 1: „Všeobecné požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost“, ČSN EN 62353 „Zdravotnické elektrické přístroje – Opakované zkoušky a zkoušky po opravách zdravotnických elektrických přístrojů“, a dalších norem upravujících zvláštní požadavky vztahujících se přímo k daným konkrétním přístrojům. Revize se provádí jednou ročně, nejpozději do 12 měsíců od poslední revize. Revizi, jakožto nejvyšší státní kontrolu České republiky, smí stanovením vyhlášky 20/1979 Sb. „Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se určují vyhrazená elektrická zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti „ ve znění pozdějších předpisů, provádět pouze revizní technik s odbornou způsobilostí dle § 9 vyhlášky 50/1978 Sb. „Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o odborné způsobilosti v elektrotechnice“ ve znění pozdějších předpisů. Tato zkouška je sledována Státním ústavem pro kontrolu léčiv a Inspektorátem práce.

3) Zkoušky dlouhodobé stability – ověření souladu technických parametrů rentgenových přístrojů s technickými normami a požadavky SÚJB a ověření výrobcem udávaných parametrů RTG. Měření jsou prováděna v souladu se zákonem 18/1997 Sb. „O mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření a o změně a doplnění některých zákonů“, ve znění řady pozdějších předpisů (Atomový zákon) a vyhláškou 307/2002 Sb., „Vyhláška o radiační ochraně“, při zprovoznění rentgenového přístroje (přejímací zkouška), dále periodicky jednou ročně, nejpozději do 12 měsíců od poslední zkoušky dlouhodobé stability a v případech servisních zásahů, kdy by závada mohla ovlivnit významné parametry přístroje (výměna rentgenky, podezření na nevyhovující soulad s českými technickými normami či ovlivnění parametrů, které by ve výsledku mohli ovlivnit diagnostiku pacienta, atd.). Tato zkouška je sledována Státním úřadem pro jadernou bezpečnost.

4) Zkoušky provozní stálosti – pravidelná kontrola funkce rentgenového přístroje od vizuální až po některá jednoduchá měření v denní, týdenních a měsíčních termínech. Ustanovení § 4 „Atomového zákona“ ukládá každému, kdo provádí radiační činnosti, povinnost přednostně zajišťovat radiační ochranu a zavést systém zabezpečování jakosti. Každému držiteli povolení k nakládání se zdroji ionizujícího záření pak „Atomový zákon“, kromě jiného, ukládá podle § 18 odst. 1 písm. a), sledovat, měřit, hodnotit, ověřovat a zaznamenávat skutečnosti, parametry a vlastnosti důležité z hlediska radiační ochrany. V § 69 a § 72 Vyhlášky jsou pak stanoveny důležité veličiny, parametry a skutečnosti týkající se zdrojů ionizujícího záření, jež mají být pravidelně ověřovány. Zkoušky provozní stálosti zajišťuje držitel povolení k nakládání se zdroji ionizujícího záření – konkrétně držitel povolení k používání diagnostických rentgenových zařízení. Rozsah testů se může měnit podle provozu a typu rentgenového zařízení.

Výjezd na servisní zásahy v rámci ČR je zajišťován z těchto míst:

  • Praha
  • Brno
  • Frýdek Místek
  • Piešťany

Přímé spojení na servis: +420 251 091 771, +420 603 439 823, +420 603 432 468

Přejímací testy a zkoušky dlouhodobé stability intraorálních RTG všech výrobců: +420 251 091 771, +420 603 439 823, +420 603 432 468